مجله گردشگری

قطارهای مشهد از مبدا شهرهای بزرگ

قطارهای مشهد

قطارهای مشهد

قطار تهران به‌مشهد و بالعکس

مسیر قطار تهران به‌مشهد فاصله ی 926 کیلومتری است که مدت زمانی بین 10 تا 11 ساعته برای سفر را می طلبد.
که البته اگر از قطار های جدید و سریع السیر مشهد استفاده کنید این زمان کمتر خواهد بود. مانند: قطار پردیس

نوع قطار قیمت قطار ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد روز حرکت
 قطار 4 ستاره اتوبوسی صبا 88000 تومان  55 : 00  30 : 11   هر روز
 قطار3 ستاره 6 تخته پارسی 100000 تومان  30 : 01  /  35 : 14   15 : 12 / 01 : 15 هر روز
 قطار4 ستاره 4تخت سروش 88000 تومان  30 : 02  25 : 13  هر روز
 قطار3 ستاره 4 تخته طوس 62000 تومان  57 : 02  25 : 14  هر روز
 قطار4 ستاره 4 تخته نوین 88000 تومان  30 : 03  15 : 15  هر روز
 قطار3 ستاره 6 تخت کویر 100000 تومان  00 : 16   40 : 02  هر روز
 قطار 4 ستاره 4 تخت سبز 135000 تومان  55 : 17   20 : 04  هر روز
 قطار 4ستاره 4 تخته غزال 144000 تومان  40 : 18  45 : 05  هر روز
قطار 5 ستاره فدک اکونومی 290000 تومان  15 : 19  10 : 06 هر روز
قطار 5ستاره فدک بیزینس 330000 تومان  15 : 19  10 : 06 هر روز
قطار 5 ستاره فدک ویژه 380000 تومان  15 : 19  10 : 06 هر روز
قطار5 ستاره زندگی با عصرانه 172000 تومان  50 : 19  40 : 06 هر روز
قطار 5 ستاره زندگی با شام 280000 تومان  50 : 19  40 : 06 هر روز
قطار 5 ستاره زندگی با شام ویژه 313000 تومان  50 : 19  40 : 06 هر روز
قطار 5 ستاره 4 تخت نور 168000 تومان  10 : 20  05 : 07 هر روز
قطار 4ستاره 4 تخت غدیر 154000 تومان  50 : 20  40 : 07 هر روز
قطار 4ستاره 4 تخت سیمرغ 135000 تومان  30 : 22  00 : 09 هر روز
قطار 4ستاره 4 تخت سپهر 160000 تومان  19 : 23  05 : 10 هر روز

تذکر: تمامی قیمت ها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی تهران تا مشهد:
تهران – سمنان – دامغان – شاهرود – نیشابور – مشهد

قطار قم به مشهد و بالعکس:


qom min

قطار قم به مشهد که دو شهر زیارتی مهم کشور را به یکدیگر متصل می کند با طی مسافت ۱۱۰۶ کیلومتر و در مدت ۱۳ ساعت مسافران را از قم به‌مشهد و بالعکس می رساند.

نوع قطار قیمت قطار ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد روز حرکت
 قطار 4 ستاره 4 تخت سپهر  165000 تومان  45 : 15  00 : 05  روزهای زوج
 قطار 5 ستاره فدک اکونومی  180000 تومان  45 : 16  10 : 06  هر روز
 قطار 5 ستاره فدک بیزینس  220000 تومان  45 : 16  10 : 06  هر روز
 قطار 5 ستاره ویژه  300000 تومان  45 : 16  10 : 06  هر روز
 قطار 3 ستاره 6 تخت پارسی 105000 تومان  55 : 11  15 : 01  هر روز
 قطار 3ستاره 6 تخت مهدیس  105000 تومان  55 : 11  15 : 01  روزهای فرد
قطار 4 ستاره 4 تخت سروش 114000 تومان  59 : 23  25 : 13  روزهای فرد

 تذکر: تمامی قیمت ها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی قم – مشهد و بالعکس:
قم – تهران – سمنان – شاهرود – نیشابور – مشهد

قطار اصفهان به مشهد و بالعکس:


Esfahan min

فاصله شهر اصفهان به‌مشهد برابر با ۱۴۸۴ کیلومتر است و زمان بین اصفهان تا مشهد چیزی نزدیک به ۱۸ ساعت می باشد.

 

 نوع قطار قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا  ساعت ورود به مقصد  روز حرکت
 قطار 5 ستاره نور  177000 تومان  15 : 16  10 : 11  هر روز
 قطار 5 ستاره نور ویژه 220000 تومان  15 : 16  10 : 11  هر روز
 قطار 4 ستاره غدیر 198000 تومان  20 : 17  05 : 12  روزهای فرد
 قطار 4 ستاره غزال  177000 تومان  15 : 16  55 : 10  روزهای زوج

 تذکر: تمامی قیمت ها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیر های بین راهی اصفهان تا مشهد :
اصفهان – کاشان – تهران – سمنان – دامغان – شاهرود – نیشابور – مشهد

 

قطار شیراز به مشهد و بالعکس:


shiraz min
به طور تقریبی برای طی کردن مسیر شیراز به مشهد مسافتی بین 1350 کیلومتر است که مسافران باید بازه زمانی 24 ساعت را در قطار سپری کنند.

 

نوع قطار قیمت قطار ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد روز حرکت
 قطار 4 ستاره 4 تخته امید   183000 تومان  10 : 15  55 : 14  روز در میان

 تذکر: قیمت قطار برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آن وجود دارد.

مسیر های بین راهی شیراز تا مشهد:
شیراز – صفاشهر – اصفهان – سیستان – اردکان – طبس – تربت حیدریه – مشهد

قطار یزد به ‌مشهد و بالعکس:


Yazd min

فاصله شهر یزد تا مشهد برابر با 900 کیلومتر است و بازه زمانی بین این دو شهر با قطار چیزی نزدیک به 14 ساعت می باشد.

 

 نوع قطار  قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا  ساعت ورود به مقصد  روز حرکت
  قطار 4 ستاره غزال            160000 تومان   10 : 16  55 : 06  یک روز درمیان
  قطار 4 ستاره غزال ویژه      199000 تومان  10 : 16  55 : 06  یک روز درمیان

 تذکر: تمامی قیمت ها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی یزد تا مشهد :
یزد – بافق – طبس – تربت حیدریه – مشهد

قطار ساری به‌ مشهد و بالعکس:


Doo min

فاصله شهر ساری تا مشهد برابر با 735 کیلومتر است و مدت زمانی سپری شده با قطار چیزی نزدیک به 15 ساعت می باشد.

 نوع قطار  قیمت قطار   ساعت حرکت از مبدا   ساعت ورود به مقصد  روز حرکت
 قطار 3 ستاره 6 تخته پارسی      140000 تومان  00 : 15 25 : 06  یک روز درمیان
 قطار 4 ستاره 4 تخته امید        186000 تومان  00 : 15 25 : 06  یک روز درمیان

 تذکر: تمامی قیمت ها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی ساری تا مشهد: 
ساری – فیروزکوه – گرمسار – سمنان – شاهرود – نیشابور – مشهد

قطار رشت به مشهد و بالعکس:


ghilan min
از رشت به مشهد مسافتی با طول 1057 کیلومتر است. که فاصله زمانی بین آن ها 17 ساعت است.
همین مسافت سبب شده است که مسافران وسیله ای مانند قطار را انتخاب کنند تا طولانی بودن مسیر آنها را خسته و کسل نکنند.
علاوه براین تا رسیدن به سفر مناظر بسیار عالی و شگفت انگیزی را دیدن می کنند.

 

 نوع قطار  قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا    ساعت ورود به مقصد روز حرکت 
 قطار4 ستاره 4 تخت سپهر      214000 تومان  00 : 17  05 : 10  یک روز درمیان

 تذکر:  قیمت قطار برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آن وجود دارد.

مسیرهای بین راهی رشت تا مشهد وبالعکس:
رشت – قزوین – کرج – تهران – شاهرود – مشهد

قطار تبریز به مشهد و بالعکس:


tabriz min

فاصله حدودی شهر تبریز تا مشهد برابر با 1520 کیلومتر است و بازه زمانی بین تبریز تا مشهد با قطار 24 ساعت می باشد.

 

 نوع قطار قیمت قطار   ساعت حرکت از مبدا  ساعت ورود به مقصد  روز حرکت 
 قطار 6 تخته طوس        173000 تومان  05 : 14  25 : 14  یک روز درمیان

 تذکر:  قیمت قطار برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آن وجود دارد.

مسیر های بین راهی تبریز به مشهد و بالعکس:
تبریز – مراغه – میانه – زنجان – تاکستان – قزوین – آبیک – کرج – تهران – گرمسار – سمنان – دامغان – شاهرود – نیشابور – مشهد

قطار اهواز به مشهد و بالعکس:


Andimeshk min

فاصله مسیر شهر اهواز تا مشهد بیش از ۱۶۲۰ کیلومتر است.
این مسیر جز طولانی ترین مسیرهای قطاری کشور محسوب می شود که حدود ۲۴ ساعت طول می کشد تا با استفاده از قطار اهواز – مشهد به مقصد خود برسد.
با توجه به اینکه قطارهای سریع السیر در این مسیر موجود نیستند امکان کاهش این زمان وجود ندارد.

 

 نوع قطار قیمت قطار   ساعت حرکت از مبدا   ساعت ورود به مقصد  روز حرکت 
 قطار3ستاره 6 تخت مهتاب       177000 تومان  50 : 09   40 : 12  هر روز
 قطار4 ستاره 4 تخت کرخه       200000 تومان  50 : 09  40 : 12  هر روز

 تذکر:  تمامی قیمت قطارها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی اهواز به مشهد و بالعکس:

اهواز – شوش – اندیمشک – اراک – قم – تهران – شاهرود – نیشابور – مشهد

قطار بندرعباس به‌‌ مشهد و بالعکس:


bandarabas min
مسافت مسیر بندرعباس تا مشهد به 1400 کیلومتر می‌رسد.
مدت زمان سفر با این قطار حدود 22 ساعت است و می تواند تجربه جالبی از سفر با قطار در دل کویر باشد.

 

 نوع قطار  قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد   روز حرکت
 قطار 4 ستاره 4 تخت غزال           199000 تومان  00 : 15  05 : 13  یک روز درمیان
 قطار 4 ستاره 4 تخت غزال ویژه     238000 تومان  00 : 15  05 : 13  یک روز درمیان

تذکر:  تمامی قیمت قطارها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی بندرعباس به مشهد و بالعکس:
بندرعباس – تزرج – سیرجان – احمدآباد – طبس – تربت حیدریه – مشهد

قطار کرمان به مشهد و بالعکس:


kerman min
فاصله مسیر شهر کرمان تا مشهد 909 کیلومتر است که حدود 16 ساعت طول می کشد تا با استفاده ازاین قطار به مقصد خود برسد.

 

 نوع قطار قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا  ساعت ورود به مقصد   روز حرکت
 قطار 3 ستاره 6 تخت کویر 113000 تومان   55 : 16  20 : 09   روزهای فرد
 قطار 4 ستاره 4 تخت غزال  153000 تومان  55 : 16  20 : 09  روزهای زوج

 تذکر:  تمامی قیمت قطارها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد.

مسیرهای بین راهی کرمان به مشهد و بالعکس:
کرمان – سی ریز – بهاباد – طبس – بجستان – کاشمر – تربت حیدریه – مشهد

قطار کرمانشاه به مشهد و بالعکس:


kermanshah min

فاصله مسیر شهر کرمانشاه تا مشهد حدود 1381 کیلومتر است که حدود 21 ساعت طول می کشد تا با استفاده از قطار کرمانشاه–مشهد به مقصد خود برسد.

 

 نوع قطار قیمت قطار  ساعت حرکت از مبدا  ساعت ورود به مقصد   روز حرکت
 قطار 3 ستاره 6 تخت پارسی 115000 تومان  10 : 16  20 : 13  یک روز درمیان
 قطار 4 ستاره 4 تخت امید  165000 تومان  10 : 16  20 : 13  یک روز درمیان

تذکر:  تمامی قیمت قطارها برای تابستان سال 99 است و امکان تغییر آنها وجود دارد. 

مسیرهای بین راهی کرمانشاه به مشهد و بالعکس:
کرمانشاه – فیروزان – ملایر – اراک – قم – تهران – سمنان – شاهرود – نیشابور – مشهد

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *