گنبد سبز

“گنبد سبز” فیروزه‌ای مشهد

«گنبد سبز» مزین به کاشی‌کاری فیروزه‌ای متمایل به سبز که نامش را از رنگ خود گرفته است، بنایی متعلق به دوره صفوی و مقبره یکی از عرفای شیعه مذهب ذهبیه مشهد است.
این بنا چند صد سال در مشهد پاربرجا و آرامگاه شیخ محمد مومن عارف‌استرآبادی بوده که در سال 904 هجری قمری وفات یافته است.