نوروز

آداب و رسوم های خراسان در نوروز

یک خراسان‌پژوه گفت: یکی از فواید نوروز، باز زنده‌سازی آداب و رسوم های در آستانه فراموشی است.  رضا سلیمان نوری در خصوص نوروز در خراسان و آداب و رسوم خاصی که در خراسان وجود دارد، اظهار کرد: این رسوم هر چند تنها یک بار در سال اجرا می‌شوند؛ اما از آنچنان اهمیتی برای ایرانیان برخوردار هستند که چندی قبل از رسیدن زمان اجرایشان، تلاش برای برگزاری مطلوب آن‌ها در دستور کار ایرانیان قرار می‌گیرد.