ساز

موسیقی محلی خراسان + سازهای موسیقی

موسیقی یکی دیگر از هنرهایی است که مردم ایران در آن تبحر زیادی دارند که نمایان گر تاریخ و فرهنگ نقاط مختلف ایران از سالیان دور است. اما خراسان یکی از مناطقی است که بیشترین و زیباترین تنوع ممکن از موسیقی را در دل خود جای داده است. موسیقی مانند آینه ای است که روحیات و احساسات مردم را نشان می دهد. در ادامه مطلب می خواهیم به بخشی از موسیقی محلی خراسان و سازهای آنان بپردازیم.

ادامه مطلب