اهداء اسکناس چندین کشور به موزه آستان قدس رضوی

فردی اسکناس ده ها هزار کشور مختلف را به موزه ی آستان قدس رضوی اهداء کرد. کارشناس مسئول امور مستندنگاری موزه آستان قدس رضوی گفت: یک معل...

ادامه مطلب