کشور

ممنوعیت ورود گردشگر از کشور های دارای امیکرون به خراسان رضوی

از ورود گردشگران سلامت از کشورهایی که دارای سویه امیکرون می باشند جلوگیری می شود. مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در ش...

ادامه مطلب