شاهنامه

شاهنامه فردوسی؛ شناسنامه ایران و ایرانی

پی افکندم از نظم کاخی بلند        که از باد و بارانش ناید گزند (شاهنامه ‌فردوسی)

شاهنامهرا می توان از بزرگترین آثار ادبیات ایران باستان در نظر گرفت. شاهنامه به معنای کتاب شاهان است و همانطور که خود فردوسی اشاره کرده است نیز پیش از او، چند تن از شعرا و ادیبان ایرانی سروده هایی در این زمینه داشته اند که از جمله آنها می توان به ابو منصور محمد دقیقی اشاره کرد. این سروده ها سرگذشت قوم ایرانی و پادشاهان را در روزگاران مختلف و وقایع حساس تاریخی به زبان حماسی روایت می کنند.

ادامه مطلب