زیست

پارک علم و فناوری مشهد، دومین زیست بوم فناوری کشور

پارک علم و فناوری خراسان رضوی، دومین زیست بوم فناوری کشور شناخته شد. رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: این پارک بعد از تهران در ...

ادامه مطلب