ناوگان

بیشتر شدن تعداد ناوگان و ساعت سرویس دهی خطوط منتهی به حرم

تعداد ناوگان های اتوبوسرانی و همچنین ساعت سرویس دهی خطوط حرم مطهر رضوی افزایش می یابد. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: بیش از ۵۰۰...

ادامه مطلب