خسروگرد

«مناره خسروگرد» نشانه‌ای از محبت مردم کویر

«میل خسروگرد»، نشانه‌ای از محبت و دوستی مردمان کویر است که عاشقانه و عالمانه به زندگی در این کویر پرداخته‌اند. در گذشته مردمی که در نزدیکی این مناره زندگی می‌کردند با روشن کردن مشعلی بر بلندای آن، کاروانیان را به سوی خود فرا می‌خواندند تا میزبان مسافران خسته از راه باشند.