جهانی

شهر مشهد، پیش به سوی جهانی شدن!

انگیزه شهرداری مشهد بهره گیری از ظرفیت های متروپلیس می باشد. شهرداری مشهدمقدس در دو دهه گذشته و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نگا...

ادامه مطلب