فریمان

فریمان، همراهی تاریخ با طبیعت زیبا

فریمان، شهرستانی که با جغرافیای خاص توسط کوهستان‌های مرتفع احاطه شده و همین جریان به جاری شدن رودها و چشمه‌ها در

طبیعت آن کمک کرده است و طبیعت زیبایی به وجود آورده از سویی وجود آثار تاریخی این شهرستان را به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای تاریخی باستانی شمال شرق کشور تبدیل کرده است.

ادامه مطلب