بازی محلی

بازی ها و سرگرمی های قدیمی در مشهد

بازى‌ها و ورزش‌هاى سنتى از‌جمله رفتارهاى بشرى است که قابلیت بسیارى براى ایجاد ارتباط و گفت‌وگو داشته و بسیارى اوقات به‌عنوان وسیله‌اى براى رفع کدورت‌ها یا ایجاد تعامل میان افراد و جوامع به کار می‌رفته است.

ادامه مطلب