صحن

امیرعلی شیر نوایی، بانی صحن عتیق و ایوان طلا

 

مورخان نوشته‌اند که در دوران وزارت امیرعلیشیر، رباط‌ها، کاروان‌سراها، بیمارستان‌ها، گرمابه‌ها و پل‌های بسیاری در مشهد و دیگر شهر‌های خراسان ساخته شده است، اما مهم‌ترین اقدام او ساخت نیمی از صحن عتیق بوده است که بعد‌ها شاه‌عباس صفوی آن را توسعه می‌دهد.

ادامه مطلب