نمایش یک نتیجه

قرآن (1)

قرآن رنگی جلد چرمی

برای طرح روی جلد از تذهیب های اسلامی ایرانی و هندی بهره گرفته شده است.