برنامه های روز شنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت امین الله

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت دعای عالیه المضامین 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز یکشنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت ائمه بقیع و مرثیه سرایی

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

مرثیه سرایی 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز دوشنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت امین الله

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت حدیث شریف کساء 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز سه شنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت امین الله

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت دعای توسل  

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز چهارشنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت امین الله

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت زیارت جامعه کبیره 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز پنج شنبه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع ۱۰:۲۰ 

بیان احکام 

سخنرانی

بسته برنامه برنامه تفسیر، قرآن، اذان و نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت امین الله

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت دعای کمیل 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها

برنامه های روز جمعه حرم مطهر رضوی

💠برنامه‌های تبلیغی قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۰۴:۱۰ 

سخنرانی

قرائت دعای ندبه

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه

💠 برنامه های تبلیغی بعد از نماز مغرب و عشاء

ساعت شروع: ۱۹:۱۰ 

قرائت زیارت امین الله 

سخنرانی  

قرائت زیارت آل یاسین و مرثیه سرایی 

مکان : رواق امام خمینی رحمة اللّه علیه 

محفل اشک - قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل هرروز قبل و بعد از نماز ظهر و عصر

ساعت شروع: ۱۰:۳۰ 

قرائت زیارت عاشورا 

نماز جماعت ظهر و عصر

مدیحه سرایی و ذکر توسل

مسجد صدیقیها