خواجه اباصلت

«خواجه اباصلت»فرزند صالح (یا سلیمان) هروی است. سرگذشت زندگیش تاریک است. تاریخ اسلام او را گاهی غلام، گاهی برده و گاهی محدث و متکلم و راوی بسیار مشهور و دانشمند می‌نامد و نیز در برخی از متون او را از ثروتمندانی که علما را می‌نواخته است معرفی کرده‌اند. ولی اکثراً تنها او را خادم و محرم امام رضا می‌دانند از مجموع گفته‌های مورخان درباره خواجه اباصلت چنین برمی‌آید که وی با آنکه دانشمند و غنی بوده است آنقدر به امام نزدیک بوده که گاهی سمت خدمتکاری وی را تعهد می‌کرده است و این‌گونه روابط را میان شاگرد و استاد و مرید و مراد در تاریخ اسلام فراوان می‌یابیم، همین خصوصیت موجب محبوبیت خاص وی در نظر شیعیان شده است. وفات خواجه اباصلت را به سال 236 قمری یعنی سی‌وچهار سال پس از امام نوشته‌اند.


نشانی: در کنار جاده مشهد ـ تهران به فاصله 12 کیلومتری شهرمشهد قرار دارد  تلفن :
+985138486280-2

رستوران

 

بازار

 

پارکینگ

 
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4