خانه داروغه

هرچند اطلاعات چندانی از زمان ساخت این بنای تاریخی در دست نیست، اما با توجه به اظهارنظر ریش سفیدان محلی، این خانه حدود ۱۱۰ سال پیش توسط معماران و بناهای روس به دستور شخصی که اواخر دوره قاجار داروغه مشهد بوده، ساخته شده است. خانه «داروغه» زمان ساخت منزلی شخصی بوده که مراسم پذیرایی رسمی در آن انجام می شده است. همچنین بر اساس شواهد موجود تا حدود ۳ دهه گذشته، این بنای تاریخی کاربرد مسکونی داشته است، اما سال ۱۳۶۶ این خانه توسط ورثه به نمایندگان یکی از هیئت های مذهبی روستای شهیدیه شهرستان میبد یزد فروخته شد و از آن پس تاکنون، از این بنا به عنوان محل تجمع و اسکان هیئت های مذهبی استفاده می شود و در حال حاضر با نظارت کارشناسان فنی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی در دست مرمت است.


نشانی: خیابان وحدت، وحدت ۲۱
Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4