کلیسای مسروپ

کلیسای مسروپ مقدس

ارمنیان از جمله اقوامی هستند که بیش از دو هزار و هفت‌صد سال در کنار ایرانیان زیسته‌اند و بر زبان و فرهنگ و سنن یکدیگر تاثیر گذاشته‌اند. کلیساها (کلیسای مسروپ) از جمله مکان‌هایی است که اقلیت‌های مذهبی برای عبادت خود در ایران داشته‌اند؛ شهر مشهد نیز از این نظر مستثنی نیست. دو کلیسای قدیمی و تاریخی مشهد نیز به دلیل مهاجرت اکثریت اقلیت‌های مذهبی فعالیتی زیادی ندارند و به تاریخ شهر مشهد پیوسته‌اند. (کلیسای مسروپ)