موسیقی

نگاهی گذرا بر موسیقی محلی خراسان

موسیقی در کنار زبان یکی از بخشهای هویت فرهنگی به شمار می رود. در فرهنگهای سنتی موسیقی نه تنها با شئون مختلف زندگی مردم ارتباط دارد، بلکه با تمام هنرها نیز مرتبط است؛ هنرهایی چون ادبیات شفاهی و کتبی، نگارگری، هنرهای نمایشی و آیینهای بومی…

ادامه مطلب