جامعه پزشکی

خدمات واکسیناسیون آستان قدس رضوی و قدردانی جامعه پزشکی از این حوزه

تشکر و تقدیر جامعه پزشکی از آستان قدس رضوی برای ارائه ی خدمات واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی از مجموعه آستان قدس رضوی در حوز...

ادامه مطلب